Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

aptomat C65N 1P 2P 3P 4P (1A 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A)

aptomat C65N 1P 2P 3P 4P (1A 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A)

Mã sản phẩm: C65N 1P 2P 3P 4P

C65N 4P C1A C65N 4P C1A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C2A C65N 4P C2A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C4A C65N 4P C4A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C6A C65N 4P Type C6A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C10A C65N 4P C10A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 4P C16A C65N 4P C16A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C20A C65N 4P C20A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C25A C65N 4P C25A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C32A C65N 4P C32A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C40A C65N 4P C40A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C50A C65N 4P C50A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C63A C65N 4P C63A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A)
C65N 1P D1A C65N 1P D1A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D2A C65N 1P D2A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D4A C65N 1P D4A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D6A C65N 1P D6A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D10A C65N 1P D10A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 1P D16A C65N 1P D16A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D20A C65N 1P D20A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D25A C65N 1P D25A Schneider Miniature Miniature Open Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D32A C65N 1P Type D32A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D40A C65N 1P D40A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 1P D50A C65N 1P D50A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D63A C65N 1P D63A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A)

C65N 4P C1A C65N 4P C1A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C2A C65N 4P C2A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C4A C65N 4P C4A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C6A C65N 4P Type C6A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C10A C65N 4P C10A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 4P C16A C65N 4P C16A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C20A C65N 4P C20A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C25A C65N 4P C25A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C32A C65N 4P C32A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C40A C65N 4P C40A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C50A C65N 4P C50A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C63A C65N 4P C63A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A)
C65N 1P D1A C65N 1P D1A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D2A C65N 1P D2A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D4A C65N 1P D4A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D6A C65N 1P D6A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D10A C65N 1P D10A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 1P D16A C65N 1P D16A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D20A C65N 1P D20A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D25A C65N 1P D25A Schneider Miniature Miniature Open Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D32A C65N 1P Type D32A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D40A C65N 1P D40A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 1P D50A C65N 1P D50A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D63A C65N 1P D63A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A)


Tình trạng sản phẩm:


C65N 4P C1A C65N 4P C1A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C2A C65N 4P C2A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C4A C65N 4P C4A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C6A C65N 4P Type C6A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C10A C65N 4P C10A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 4P C16A C65N 4P C16A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C20A C65N 4P C20A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C25A C65N 4P C25A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C32A C65N 4P C32A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C40A C65N 4P C40A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C50A C65N 4P C50A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C63A C65N 4P C63A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A)
C65N 1P D1A C65N 1P D1A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D2A C65N 1P D2A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D4A C65N 1P D4A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D6A C65N 1P D6A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D10A C65N 1P D10A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 1P D16A C65N 1P D16A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D20A C65N 1P D20A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D25A C65N 1P D25A Schneider Miniature Miniature Open Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D32A C65N 1P Type D32A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D40A C65N 1P D40A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 1P D50A C65N 1P D50A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D63A C65N 1P D63A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A)

C65N 4P C1A C65N 4P C1A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C2A C65N 4P C2A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C4A C65N 4P C4A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C6A C65N 4P Type C6A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C10A C65N 4P C10A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 4P C16A C65N 4P C16A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C20A C65N 4P C20A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C25A C65N 4P C25A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C32A C65N 4P C32A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C40A C65N 4P C40A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C50A C65N 4P C50A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A) 
C65N 4P C63A C65N 4P C63A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A)
C65N 1P D1A C65N 1P D1A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D2A C65N 1P D2A Schneider miniature miniature circuit-breaker type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D4A C65N 1P D4A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D6A C65N 1P D6A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D10A C65N 1P D10A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 1P D16A C65N 1P D16A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D20A C65N 1P D20A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D25A C65N 1P D25A Schneider Miniature Miniature Open Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D32A C65N 1P Type D32A Schneider Miniature Miniature Circuit Breaker Type C Type D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D40A C65N 1P D40A Schneider Type Miniature Miniature Circuit Breaker Type C (Type 1A ┉ 63A) 
C65N 1P D50A C65N 1P D50A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A) 
C65N 1P D63A C65N 1P D63A Schneider miniature miniature circuit breaker Type C D (1A ┉ 63A)

     

 TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]

Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng

Văn phòng giao dịch: Số 165, Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Tel: (+84) 225 8830 305 - Fax: (+84) 225 8830 305

Email: tanthanhdigitech@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây