Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Cầu chì ống cao áp XRNM-3.6/7.2/12KV/160-200A

Cầu chì ống cao áp XRNM-3.6/7.2/12KV/160-200A

Mã sản phẩm: S002535

China's manufacturing of high-energy-capable fuses of various types 10-35KV XRNP-3.6~7.2~7.6~12~35~40.5KV 
XRNP1 
XRNP6 XRNP 
-12KV/0.5A XRNP-10kv/0.5A XRNP-24KV/0.5A XRNP -35/0.5A XRNP-40.5/0.5A 
XRNP-12KV/3.15A XRNP-10KV/3.15A XRNP-24KV/3.15A XRNP-35/3.15A XRNP-40.5/3.15A 
XRNP-12KV/0.2A XRNP-10KV /0.2A XRNP-24KV/0.2A XRNP-35/0.2A XRNP-40.5/0.2A 
XRNP-12KV/1A XRNP-10KV/1A XRNP-24KV/1A XRNP-35/1A XRNP-40.5/1A 
XRNP-12KV/ 2A XRNP-10KV/2A XRNP-24KV/2A XRNP-35/2A 
XRNP -40.5/2A XRNP1-12KV/0.5A XRNP1-10kv/0.5A XRNP1-24KV/0.5A XRNP1-35/0.5A XRNP1-40.5/0.5 A 
XRNP1-12KV/3.15A XRNP1-10KV/3.15A XRNP1-24KV/3.15A XRNP1-35/3.15A XRNP1-40.5/3.15A
XRNP1-12KV/0.2A XRNP1-10KV/0.2A XRNP1-24KV/0.2A XRNP1-35/0.2A XRNP1-40.5/0.2A 
XRNP1-12KV/1A XRNP1-10KV/1A XRNP1-24KV/1A XRNP1-35/1A XRNP1-40.5/1A 
XRNP1-12KV/2A XRNP1-10KV/2A XRNP1-24KV/2A XRNP1-35/2A XRNP6-40.5/2A XRNP 
-12KV/0.5A XRNP-10kv/0.5A XRNP-24KV/0.5A XRNP- 35/0.5A XRNP6-10/0.5A XRNP 
-12KV/3.15A XRNP-10KV/3.15A XRNP-24KV/3.15A XRNP-35/3.15A XRNP-10/3.15A 
XRNP-12KV/0.2A XRNP-10KV/ 0.2A XRNP-24KV/0.2A XRNP-35/0.2A XRNP-40.5/0.2A 
XRNP-12KV/1A XRNP-10KV/1A XRNP-24KV/1A XRNP-35/1A XRNP6-40.5/1A XRNP 
-12KV/2A XRNP-10KV/2A XRNP-24KV/2A XRNP-35/2A XRNP6-40.5/2A
XRNP-3.6KV/0.5A XRNP-7.2kv/0.5A XRNP1-3.6KV/0.5A XRNP1-7.2/0.5A   
XRNP-3.6KV/3.15A XRNP-7.2KV/3.15A XRNP1-3.6KV/3.15A XRNP1- 7.2/3.15A  
XRNP-3.6KV/0.2A XRNP-7.2KV/0.2A XRNP1-3.6KV/0.2A XRNP1-7.2/0.2A XRNP   
-3.6KV/1A XRNP-7.2KV/1A XRNP1-3.6KV/1A XRNP1 -7.2/1A     
XRNP-3.6KV/2A XRNP-7.2KV/2A XRNP1-3.6KV/2A XRNP1-7.2/2A 
XRNP6-3.6(7.2) 3.6&7.2KV 0.2~0.5 ~1~2~3~3.15~ 5 ~ 6.3A          
XRNP1-12 12 KV 0.2~0.5 ~1~2~3~3.15~ 5~ 6.3A 
XRNP6-40.5 40.5 KV 0.2~0.5 ~1~2~3~3.15~5~ 6.3A 
We are a global customer ( It also includes Shanghai, Guangzhou, Guangdong, Beijing, Shenzhen, Tianjin, Suzhou, Xi'an, Dongguan, Chengdu, Chongqing, Wuhan, Kunshan, Hangzhou, Nanjing and other places.
We produce XRNP-10(12).XRNP-12(10) transformer overload or short circuit protection. XRNP1-3.6/0.5-6.3A, XRNP1-7.2/0.5-6.3A, XRNP1-12/0.5,1,2,3.15A, XRNP1-24/0.5,1,2,3.15A,XRNP1-40.5/0.5, 1,2,3.15A, XRNP2-12/0.5,1,2,3.15AXRNP1-10/0.5A; XRNP1-10/1A; XRNP1-10/2A; XRNP1-10/3A; XRNP1-10/3.15A; XRNP1-12/0.5A; XRNP1-12/1A; XRNP1-12/2A; XRNP1-12/3A; XRNP1-12/3.15A; XRNP1-35(40.5)/1-3.15A; XRNT1-10/3.15- 40A; XRNT1-12/3.15-40A; XRNT1-10/50-100A; XRNT1-12/50-100A; XRNT1-10(12)/125A; XRNT1-10(12/)160; XRNT1-10(12) /200A ; XRNT1-40.5/3.15-40A; XRNT1-35/3.15-40A, RN1-6(10)/2-25A; RN1-6(10)/30-75A; RN2-6(10)/0.5- 20A; RN2-6(10)/30-100A; RN3-10/100-200A XRNP 
type voltage transformer protection high breaking capacity high voltage current limiting fuse suitable for AC 50HZ, rated voltage 3.6~40.5KV, rated current to 6.3A in the power system. 
Transformer protection: XRNT XRNT1 SDLAJ SFLAJ SKLAJ STR4 
motor protection: XRNM XRNM1 RNK WDNHO WFNHO WKNHO 
transformer protection: XRNP xrnp1 RN2
Capacitor protection: BR1 BR2 BRN BRW BRW2 RYN1 PT-10 
line protection: RN1 RN2 RN3 RN4 RN5 RN6 RXWO RW9 RW10 RWJ 
Voltage levels are: 3KV 6KY 7.2KV 10KV 12KV 15KV 15.5KV 20KV 24KV 35KV 40.5KV

Tình trạng sản phẩm:


China's manufacturing of high-energy-capable fuses of various types 10-35KV XRNP-3.6~7.2~7.6~12~35~40.5KV 
XRNP1 
XRNP6 XRNP 
-12KV/0.5A XRNP-10kv/0.5A XRNP-24KV/0.5A XRNP -35/0.5A XRNP-40.5/0.5A 
XRNP-12KV/3.15A XRNP-10KV/3.15A XRNP-24KV/3.15A XRNP-35/3.15A XRNP-40.5/3.15A 
XRNP-12KV/0.2A XRNP-10KV /0.2A XRNP-24KV/0.2A XRNP-35/0.2A XRNP-40.5/0.2A 
XRNP-12KV/1A XRNP-10KV/1A XRNP-24KV/1A XRNP-35/1A XRNP-40.5/1A 
XRNP-12KV/ 2A XRNP-10KV/2A XRNP-24KV/2A XRNP-35/2A 
XRNP -40.5/2A XRNP1-12KV/0.5A XRNP1-10kv/0.5A XRNP1-24KV/0.5A XRNP1-35/0.5A XRNP1-40.5/0.5 A 
XRNP1-12KV/3.15A XRNP1-10KV/3.15A XRNP1-24KV/3.15A XRNP1-35/3.15A XRNP1-40.5/3.15A
XRNP1-12KV/0.2A XRNP1-10KV/0.2A XRNP1-24KV/0.2A XRNP1-35/0.2A XRNP1-40.5/0.2A 
XRNP1-12KV/1A XRNP1-10KV/1A XRNP1-24KV/1A XRNP1-35/1A XRNP1-40.5/1A 
XRNP1-12KV/2A XRNP1-10KV/2A XRNP1-24KV/2A XRNP1-35/2A XRNP6-40.5/2A XRNP 
-12KV/0.5A XRNP-10kv/0.5A XRNP-24KV/0.5A XRNP- 35/0.5A XRNP6-10/0.5A XRNP 
-12KV/3.15A XRNP-10KV/3.15A XRNP-24KV/3.15A XRNP-35/3.15A XRNP-10/3.15A 
XRNP-12KV/0.2A XRNP-10KV/ 0.2A XRNP-24KV/0.2A XRNP-35/0.2A XRNP-40.5/0.2A 
XRNP-12KV/1A XRNP-10KV/1A XRNP-24KV/1A XRNP-35/1A XRNP6-40.5/1A XRNP 
-12KV/2A XRNP-10KV/2A XRNP-24KV/2A XRNP-35/2A XRNP6-40.5/2A
XRNP-3.6KV/0.5A XRNP-7.2kv/0.5A XRNP1-3.6KV/0.5A XRNP1-7.2/0.5A   
XRNP-3.6KV/3.15A XRNP-7.2KV/3.15A XRNP1-3.6KV/3.15A XRNP1- 7.2/3.15A  
XRNP-3.6KV/0.2A XRNP-7.2KV/0.2A XRNP1-3.6KV/0.2A XRNP1-7.2/0.2A XRNP   
-3.6KV/1A XRNP-7.2KV/1A XRNP1-3.6KV/1A XRNP1 -7.2/1A     
XRNP-3.6KV/2A XRNP-7.2KV/2A XRNP1-3.6KV/2A XRNP1-7.2/2A 
XRNP6-3.6(7.2) 3.6&7.2KV 0.2~0.5 ~1~2~3~3.15~ 5 ~ 6.3A          
XRNP1-12 12 KV 0.2~0.5 ~1~2~3~3.15~ 5~ 6.3A 
XRNP6-40.5 40.5 KV 0.2~0.5 ~1~2~3~3.15~5~ 6.3A 
We are a global customer ( It also includes Shanghai, Guangzhou, Guangdong, Beijing, Shenzhen, Tianjin, Suzhou, Xi'an, Dongguan, Chengdu, Chongqing, Wuhan, Kunshan, Hangzhou, Nanjing and other places.
We produce XRNP-10(12).XRNP-12(10) transformer overload or short circuit protection. XRNP1-3.6/0.5-6.3A, XRNP1-7.2/0.5-6.3A, XRNP1-12/0.5,1,2,3.15A, XRNP1-24/0.5,1,2,3.15A,XRNP1-40.5/0.5, 1,2,3.15A, XRNP2-12/0.5,1,2,3.15AXRNP1-10/0.5A; XRNP1-10/1A; XRNP1-10/2A; XRNP1-10/3A; XRNP1-10/3.15A; XRNP1-12/0.5A; XRNP1-12/1A; XRNP1-12/2A; XRNP1-12/3A; XRNP1-12/3.15A; XRNP1-35(40.5)/1-3.15A; XRNT1-10/3.15- 40A; XRNT1-12/3.15-40A; XRNT1-10/50-100A; XRNT1-12/50-100A; XRNT1-10(12)/125A; XRNT1-10(12/)160; XRNT1-10(12) /200A ; XRNT1-40.5/3.15-40A; XRNT1-35/3.15-40A, RN1-6(10)/2-25A; RN1-6(10)/30-75A; RN2-6(10)/0.5- 20A; RN2-6(10)/30-100A; RN3-10/100-200A XRNP 
type voltage transformer protection high breaking capacity high voltage current limiting fuse suitable for AC 50HZ, rated voltage 3.6~40.5KV, rated current to 6.3A in the power system. 
Transformer protection: XRNT XRNT1 SDLAJ SFLAJ SKLAJ STR4 
motor protection: XRNM XRNM1 RNK WDNHO WFNHO WKNHO 
transformer protection: XRNP xrnp1 RN2
Capacitor protection: BR1 BR2 BRN BRW BRW2 RYN1 PT-10 
line protection: RN1 RN2 RN3 RN4 RN5 RN6 RXWO RW9 RW10 RWJ 
Voltage levels are: 3KV 6KY 7.2KV 10KV 12KV 15KV 15.5KV 20KV 24KV 35KV 40.5KV
     

 TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]

Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng

Văn phòng giao dịch: Số 165, Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Tel: (+84) 225 8830 305 - Fax: (+84) 225 8830 305

Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi